Podstawa prawna


Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Proszowice jest organem prowadzącym, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym ich złożeniu w wybranych szkołach lub przedszkolach za pomocą systemu informatycznego e-Nabór.

  1.  Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice realizowane wg następujących dokumentów:

 

Rekrutacja jest prowadzona na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnych przy szkole podstawowej w formie elektronicznej za pomocą programu e-Nabór przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny.

W celu pobrania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do dyrektora wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej lub skorzystać z elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie dostępny na stronie placówki od dnia 11 lutego 2022 r. Powyższe czynności należy wykonać zachowując terminy  określone w w.w. zarządzeniu.

Od dnia 1 września 2022 r. planowana jest zmiana lokalizacji dwóch oddziałów przedszkolnych Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Proszowicach. Obecna lokalizacja oddziałów w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 3 ma zostać zmieniona na lokalizację przy ul. Szpitalnej 3 – pomieszczenia Samorządowego Żłobka w Proszowicach.

 

  1. Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice:
  • Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zasady rekrutacji określają następujące dokumenty:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póżn. zmianami) Rozdział 6 -  wyciąg w załączeniu.

Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 28 stycznia 20222 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2022/2023 – załącznik nr 2.

 

Na rok szkolny 2022/2023 rekrutacja jest prowadzona w formie elektronicznej przez dyrektorów szkół podstawowych za pomocą programu e-Nabór. W celu pobrania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do dyrektora wybranej szkoły podstawowej lub skorzystać z systemu elektronicznej rekrutacji, który będzie dostępny na stronie internetowej placówki od dnia 11 lutego 2022 r. Powyższe czynności należy wykonać zachowując terminy  określone w w.w. zarządzeniu.

Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Proszowicach

Rekrutacja na wolne miejsca do Samorządowego Żłobka w Proszowicach na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2022 r. Szczegółowe zasady rekrutacji określają zapisy statutu placówki. Informacje oraz dokumenty do pobrania u Dyrektora Samorządowego Żłobka w Proszowicach.