eNabór - System elektronicznej rekrutacji

Witamy w systemie elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Proszowice na rok szkolny 2024/2025

Oświadczenie o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok 2024/2025 składają Rodzice dzieci, które już są objęte wychowaniem przedszkolnym w danym przedszkolu – uczęszczają do przedszkola. Jeżeli Rodzice uczestniczyli w roku poprzednim w rekrutacji za pomocą systemu eNabór należy w szczegółach wniosku "potwierdzić wolę kontynuacji" poprzez przesłanie oświadczenia podpisanego Profilem Zaufanym lub załączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie w formacie pdf.

1. Zgłoszenia do szkoły obwodowej do klasy I na rok szkolny 2024/2025, dokonują Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie danej szkoły. Należy utworzyć własne konto w programie poprzez zalogowanie się do systemu eNabór, dodać kandydata do klasy I i złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej dołączając formularz zgłoszenia podpisany Profilem Zaufanym lub podpisane własnoręcznie i załączone w formacie pdf.

2. Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona na wolne miejsca w przedszkolach i szkołach podstawowych za pomocą systemu eNabór w następujący sposób:

  • Jeżeli Rodzice posiadają aktywny podpis elektroniczny w systemie Profil Zaufany - korzystają z pełnej informatyzacji procesu rekrutacji. Po utworzeniu konta i zalogowaniu się do programu, należy wypełnić wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami pobierając kolejno do wypełnienia załączniki z programu i podpisując Profilem Zaufanym każdy z nich. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi załącznikami  należy również  podpisać Profilem Zaufanym i przesłać do wybranych placówek.

Sytuacje wyjątkowe:

  • Jeżeli Rodzice nie posiadają aktywnego podpisu elektronicznego Profil Zaufany - korzystają z mieszanego systemu rekrutacji. Należy wypełnić wniosek rekrutacyjny dołączając w formacie pdf załączniki, które będą wydrukowane, wypełnione i podpisane ręcznie. Następnie wniosek wraz z dołączonymi załącznikami (pdf) należy wysłać do placówek elektronicznie bez podpisu Profilem Zaufanym, a oryginały dokumentów tj. wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej z podpisem własnoręcznym dostarczyć do placówek w terminie określonym do przyjmowania wniosków.
  • Jeżeli Rodzice nie mają możliwości złożenie wniosku w formie elektronicznej za pomocą systemu eNabór - należy zgłosić się do Dyrektora wybranych placówek w celu pobrania odpowiednich formularzy dokumentów i po wypełnieniu i podpisaniu, złożyć dokumenty do placówki w terminie określonym do przyjmowania wniosków.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI